VAT

Wartość sprzedaży uprawniająca do zwolnienia z podatku od towarów i usług

Kwota wolna od podatku od towarów i usług określana na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

2015 r. – 150 000 zł


Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uprawniająca do wyłączenia od podatku od towarów i usług

2015 r. – 50 000 zł


Rozporządzenie o kasach fiskalnych

Rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących i zmienia dotychczasowe zasady korzystania z kas fiskalnych.

Do zestawu czynności, które zwolnione pozostają z obowiązku ewidencji dodano dostawę towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Zwolnienie jest niezależne od limitu obrotów (20.000 zł) jednak znajdować będzie zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą.
Zachowany został dotychczasowy obrót nie powodujący obowiązku stosowania kasy – 20 000 zł.


Czynności zmuszające do rejestracji na kasie

Wśród czynności, które powodują obowiązek rejestracji kasy i ewidencjonowania niezależnie tego obrotu dodano:
• dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych (dotychczas utrata zwolnienia występowała wyłącznie w przypadku dostaw nośników zapisanych),
• dostawy perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0) z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów (dotychczas dostawy te nie powodowały utraty zwolnienia),
• naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
• w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
• w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
• w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
• usługi prawnicze, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika (czynności notarialne),
• usługi doradztwa podatkowego,
• usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56) , z wyłączeniem usług świadczonych na pokładach samolotów lub usług stołówek przez placówki wymienione w art. 43 ust. 9 ustawy o VAT, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu; obowiązek ewidencjonowania usług związanych z wyżywieniem dotyczy wyłącznie usług:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz,
– przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
• usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,