Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT zawiera następujące informacje o wyszukiwanym podmiocie:
– nazwę lub imię i nazwisko,
– numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT,
– status podmiotu w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru
jako podatnika VAT
– status podmiotu zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w
tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
– numer identyfikacyjny REGON,
– numer PESEL,
– numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
– adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
– adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku
nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w stosunku do osoby fizycznej,
– imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu
gospodarczego oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
– imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
– imię i nazwisko lub nazwę wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL,
– daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania
jako podatnika VAT,
– podstawę prawną odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako
podatnika VAT,
– numery rachunków rozliczeniowych – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu
aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR