Z jakich faktur nie odliczymy podatku VAT

Sytuacje, które uniemożliwiają odliczenie VAT, zostały wymienione wprost w Ustawie o VAT – w art. 88 ust. 3a.:

  • Faktura została wystawiona przez nieistniejący podmiot
  • Transakcja, której faktura dotyczy, nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku
  • Czynności wykazane na fakturze nie zostały rzeczywiście dokonane
  • Kwoty podane na fakturze są niezgodne z rzeczywistością
  • Czynności wykazane na fakturze są sprzeczne z prawem (lub mają na celu jego obejście), są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego albo oświadczenie woli dotyczące tych czynności jest nieważne – według art. 58 i 83 Kodeksu Cywilnego
  • Faktura wystawiana jest przez odbiorcę (samofakturowanie), ale nie została zaakceptowana przez sprzedającego
  • Faktura zawiera kwotę podatku przy takich czynnościach, dla których nie wykazuje się podatku na fakturze (np. procedura odwrotnego obciążenia, procedura marży).

Powyższe zasady dotyczą zarówno zwykłych faktur, jak i faktur korygujących, duplikatów oraz dokumentów celnych.

Warto zwrócić uwagę, że w kwestii błędnie przyjętej stawki VAT prawo do odliczenia nie przysługuje wyłącznie wtedy, gdy przedmiot transakcji nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniony. Jeśli natomiast otrzymamy fakturę dotyczącą czynności opodatkowanych, ale z niewłaściwie przyjętą stawką (np. 23% zamiast 8%) nadal przysługuje nam prawo do odliczenia. Po otrzymaniu faktury korygującej konieczne będzie skorygowanie odliczonego podatku.

Błędy techniczne – prawo do odliczenia VAT

Wymienione powyżej błędy na fakturach to nie jedyne niezgodności, z którymi możemy się spotkać. Jednakże w przypadkach innych, niż wskazano powyżej, organy skarbowe stoją generalnie na stanowisku, że odliczenie VAT nadal przysługuje.

Zatem jeśli spotkamy się z niepoprawną datą, brakiem NIP czy złym adresem, zasadniczo nadal możemy odliczyć VAT z takiej faktury. Ważne jest, aby jak najszybciej poprawić błędne dane – za pomocą noty lub faktury korygującej.